Πρόγραμμα: Pharmacy DPO

Πιστοποίηση GDPR φαρμακείου

Σεμινάριο DPO για φαρμακεία

seminario-dpo-gia-farmakeia
qtl_gold

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL Basic της ACTA
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Logo-Acta

Πιστοποίηση GDPR φαρμακείου

Πιστοποίηση DPO για φαρμακεία

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε και διενεργείται από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων για λογαριασμό του ομίλου Innovative Year με ειδίκευση στην οργάνωση και διαχείριση φαρμακείου. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα λαμβάνουν με την ολοκλήρωση του προγράμματος βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος σε επίπεδο Basic από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κόστος

DPO για φαρμακεία Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 500 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο την ύλη όσο και τη βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος σε επίπεδο Basic από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός

Pharmacy DPO

Σκοπός του προγράμματος DPO για φαρμακεία είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι εργάζονται ήδη ή θέλουν να εργαστούν στον τομέα του φαρμακείου, με τη γνώση των μεθόδων ελέγχου και επιτήρησης των μέτρων που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Με το πρόγραμμα αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως να υλοποιήσουν επιτυχημένα ένα σχέδιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ώστε το φαρμακείο τους να συμμορφώνεται με τους κανόνες διαχείρισης. Τέλος, θα γνωρίζουν πως να διαχειριστούν ένα περιστατικό ασφάλειας ή μη ορθής χρήσης των προσωπικών δεδομένων, πως να δηλώσουν το περιστατικό στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τελικά πως να το αντιμετωπίσουν ώστε να μην επαναληφθεί.
Το πρόγραμμα DPO για φαρμακεία είναι ένα σεμινάριο εξ αποστάσεως που δεν απαιτεί την φυσική σας παρουσία.

Κοινό

Το πρόγραμμα DPO για φαρμακεία απευθύνεται σε φαρμακοποιούς που δραστηριοποιούνται στο δικό τους φαρμακείο, σε φαρμακοποιούς που εργάζονται ως υπάλληλοι φαρμακείου και σε αποφοίτους της ειδικότητας Βοηθός φαρμακείου δημόσιων και ιδιωτικών σχολών.

Σεμινάριο GDPR για φαρμακεία

Ύλη σεμιναρίου DPO για φαρμακεία

Μάθετε και υιοθετήστε μια προσέγγιση που κατοχυρώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων – ευαίσθητων και μη-, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας πολιτικές και διαδικασές. 

Στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ δεδομένων και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες  μπορούν αυτά να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από το φαρμακείο. Για πόσο χρόνο δικαιούται ο φαρμακοποιός να αποθηκεύει τα δεδομένα; Πως λαμβάνουμε συγκατάθεση; Πως αυτή αποσύρεται και τι κάνουμε σε περίπτωση παραβίασης;

Στην ενότητα αυτή διενεργούμε τεστ αξιολόγησης ως προς τη συμμόρφωση με το νέο κανονισμό. Απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορείτε να έχετε μια σχετική εκτίμηση για το βαθμό συμμόρφωσης του φαρμακείου σας με τον GDPR.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε οδηγίες και τα βήματα, τα οποία μπορείτε να ακολουθήσετε, έτσι ώστε και το ηλεκτρονικό σας φαρμακείο να συμμορφωθεί πλήρως με τις επιταγές του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Data protection officer; Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να απασχολούν dpo; Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει και πως τον δηλώνουμε στην Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων; Όλα τα παραπάνω απαντώνται σε αυτή την ενότητα.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα έγγραφα, που οφείλει να συμπληρώνει ο Data Protection Officer ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας  των δεδομένων με σκοπό τη συμμόρφωση του φαρμακείου με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εκτίμηση Αντίκτυπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ) είναι επιβεβλημένη από τον κανονισμό και πραγματοποιείται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα να τεθούν σε κίνδυνο ατομικά δικαιώματα εξαιτίας της επεξεργασίας των δεδομένων. Μία από τις περιπτώσεις αυτές είναι και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.

Μεθοδολογία

Η μέθοδος παρακολούθησης του προγράμματος DPO για φαρμακεία στηρίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Έτσι, περιλαμβάνει τη μελέτη του διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε εφτά διδακτικές ενότητες διάρκειας 4 ημερών έκαστη ακόμα και αν ο ρυθμός μελέτης σας είναι αργός.
Επιπλέον, τo πρόγραμμα υποστηρίζεται με επεξηγηματικές διδασκαλίες μέσω της πλατφόρμας Zoom κατόπιν συνεννοήσεως με τον σπουδαστή. Αυτά τα zoom meetings είναι προαιρετικά, αφού επίλυση των αποριών των εκπαιδευόμενων γίνεται φυσικά και μέσω e-mail στο info@labheron.gr.
Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, τα οποία έχουν συγγράψει οι διδάσκοντες, και η ύλη εμπλουτίζεται διαρκώς με ψηφιακό υλικό (pdf, doc, power point, video) καθώς και πρότυπα – υποδείγματα εγγραφών για την συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αξιολόγηση - Προαπαιτούμενα

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπάρχουν εξετάσεις αξιολόγησης ή προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή σε αυτό.

5/5 - (81 votes)