Καινοτομία ορισμός | Είδη καινοτομίας (2023)

Είδη καινοτομίας

Καινοτομία ορισμός

 

Είδη καινοτομίας

 

Σημείωση. Το συγκεκριμένο άρθρο έγινε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών web design του Πανεπιστημίου Αιγαίου που στηρίζει το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων. Πηγή του κειμένου αποτελεί υλικό της εταιρείας CertiProf και άλλων πηγών από την σπουδάστρια Μαρία Τρίτου. Ακαδημαικά υπεύθυνος του προγράμματος εκ μέρους του Παν. Αιγαίου είναι ο Θανάσης Δαβαλάς που αποτελεί και τον Διευθύνοντα σύμβουλο του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων.

 

Καινοτομία ορισμός Ως καινοτομία ορίζεται η διαδικασία δημιουργίας ή εισαγωγής νέων ιδεών, μεθόδων, προϊόντων ή διαδικασιών. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία ανακάλυψης νέων τρόπων για να γίνουν τα πράγματα και στη συνέχεια η εφαρμογή τους προκειμένου να δημιουργηθεί κάτι νέο.  Μπορείτε να διαβάσετε σχετικό μας άρθρο για το τι είναι η καινοτομία κάνοντας κλικ εδώ.

Η καινοτομία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής και των επιχειρήσεων, από την ανάπτυξη προϊόντων έως το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση πελατών. Αποτελεί τον κύριο μοχλό οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, καθώς οδηγεί σε βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγεί σε νέες θέσεις εργασίας και κλάδους.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής καινοτομίας, της ριζοσπαστικής καινοτομίας και της ανατρεπτικής καινοτομίας.

Η σταδιακή καινοτομία είναι όταν γίνονται μικρές αλλαγές σε μια υπάρχουσα διαδικασία, προϊόν ή υπηρεσία.

Ριζική καινοτομία είναι όταν δημιουργείται ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία από το μηδέν, και διασπαστική καινοτομία είναι όταν μια διαδικασία ή ένα προϊόν φέρνει πλήρη επανάσταση.

 

Όσον αφορά την καινοτομία, δεν υπάρχει μια προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλους. Ανάλογα με τους στόχους και τους πόρους σας, μπορεί να επιλέξετε έναν από τους τρεις διαφορετικούς τύπους καινοτομίας – προοδευτική, ριζοσπαστική ή ανατρεπτική.

Είδη καινοτομίας

Είδη καινοτομίας

  • Η προοδευτική καινοτομία, γνωστή και ως σταδιακή καινοτομία, αναφέρεται σε μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις που γίνονται σε ένα υπάρχον προϊόν ή διαδικασία. Αυτός ο τύπος καινοτομίας είναι συχνά ο πιο οικονομικά αποδοτικός και ταχύτερος τρόπος για την επίτευξη των στόχων σας.
  • Η ριζική καινοτομία, από την άλλη πλευρά, είναι πιο μακρόπνοη – σκεφτείτε την ως πλήρη αναμόρφωση ενός υπάρχοντος προϊόντος ή διαδικασίας. Αυτός ο τύπος καινοτομίας είναι πιο ριψοκίνδυνος και δαπανηρός, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τεράστιες ανταμοιβές.
  • Τέλος, η διασπαστική καινοτομία αναφέρεται στη δημιουργία κάτι εντελώς νέου που μπορεί να μεταμορφώσει πλήρως έναν κλάδο, διαταράσσοντας το status quo. Αυτός ο τύπος καινοτομίας είναι συχνά ο πιο ριψοκίνδυνος και μακροπρόθεσμα πιο αποδοτικός. Όποιοι κι αν είναι λοιπόν οι στόχοι σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους τύπους καινοτομίας και να επιλέξετε αυτόν που σας ταιριάζει.

Όλοι οι τύποι και τα είδη καινοτομίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξέλιξης και ο καθένας έχει τα δικά του μοναδικά οφέλη και προκλήσεις.

Η σημασία της νοοτροπίας για την καινοτομία

 

Έχει κατασκευάσει ποτέ κανείς ένα προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ΠΟΤΕ;

Οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά, με πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματά τους.

Τα προϊόντα αξίας που παρέχονται στους πελάτες και οι μέθοδοι για τον καθορισμό του σωστού προϊόντος συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων ενός οργανισμού.

Έχουμε όμως τη δημιουργική νοοτροπία; Τα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οργανωτικά μοντέλα δεν ευνοούν τη δημιουργική σκέψη, αλλά την αποτελεσματικότητα στην επανάληψη των διαδικασιών.Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο κυριολεκτικά “Διαμορφώνει”

Η Παραδοσιακή Διοίκηση Τιμωρεί τα Λάθη, Εμποδίζει τον Πειραματισμό και Σκοτώνει την Καινοτομία!

Χρειάζεται μια νέα ματιά. Τι χρειαζόμαστε;

Πειραματισμός + Συνεργασία + Εμπιστοσύνη + Ενσυναίσθηση

Αποτύχετε γρήγορα, μάθετε γρηγορότερα!

Πρόκειται για το σύνθημα των πιο καινοτόμων και εκθετικών εταιρειών και νεοσύστατων επιχειρήσεων στη Silicon Valley.

Επανάληψη και Συνεργασία

 

Συνδυασμός Προσεγγίσεων

 

 

 

Combination to find effectiveness figure.
Source: translated and adapted from Schneider (2017).

Λιτότητα

 

Η Λιτότητα (Lean) είναι μια φιλοσοφία διαχείρισης που βασίζεται στο TPS (Toyota Production System). Επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας επιχειρησιακής ροής/στρατηγικής για την αύξηση της ικανοποίησης και την παροχή αξίας στους πελάτες, χρησιμοποιώντας τη μικρότερη δυνατή ποσότητα των απαιτούμενων πόρων.

Σχήμα Λιτής Σκέψης

Λιτότητα + Ευελιξία = Αποτελεσματικότητα

• Γρήγορες παραδόσεις
• Προϊόντα αξίας
• Συνεχής βελτίωση
• Κατασκευή με ποιότητα
• Σεβασμός στους ανθρώπους

 

Σχήμα Ευελιξίας + Λιτότητας

Design Thinking

Η Σχεδιαστική Σκέψη / Design Thinking είναι μια πρακτική προσέγγιση για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μέσω μιας πιο ανθρώπινης προοπτικής.

Double diamond figure.
Source: translated and adapted from the Design Council (2019).

Είναι μία από τις πλέον συνιστώμενες μεθόδους για την ανάπτυξη της ψηφιακής νοοτροπίας, καθώς η βάση της είναι ανθρωποκεντρική, εκτός από την εστίαση στον πειραματισμό και τη συνεργασία.

Καινοτομία με Επίκεντρο τον Άνθρωπο!

 

 

Ενσυναίσθηση + Συνεργασία + Πειραματισμός

Φέρτε τον πελάτη στο επίκεντρο της διαδικασίας για να επικυρώσετε τις ιδέες!

Επιθυμητότητα + Βιωσιμότητα + Σκοπιμότητα = Παράδοση Αξίας

 

Design Thinking and waterfall figure.
Source: adapted from Gepros (2019).

Συνδυασμός Design Thinking, Lean Startup και Agile


Combining Design Thinking, Lean Startup and Agile figure.
Source: adapted from GARTNER (2017).

 

3 Ομαδοποιημένες Νοοτροπίες


3 Grouped Mindsets figure.
Source: translated and adapted from Almeida (2020).

 

Lean Startup

 

Το Lean Startup επιδιώκει να αποφύγει τη σπατάλη χρόνου και πόρων για ένα προϊόν, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ποιότητα στην τελική του διαδικασία.

Feedback Cycle (Build-Measure-Learn) figure.
Source: adapted from Ries (2012).

MVP (Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν)

 

Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν σημαίνει ακριβώς κάτι από το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε μια ιδέα, αλλά το οποίο παρέχει επίσης μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον πελάτη.

Ελάχιστο βιώσιμο προιόν

 

 

Αξία είναι όταν ο πελάτης σας αντιλαμβάνεται, σε χρηματικούς και κοινωνικούς όρους, τα κέρδη που θα έχει από τα οφέλη και τις διαφοροποιήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών σας!

 

Το MVP Πρέπει να Προσφέρει την Πλήρη Εμπειρία!

 

Παραδόσεις αξίας

Αξία από την Πρώτη Παράδοση!

• Δημιουργήστε γρήγορα και φθηνά πειράματα: MVP
• Μάθετε τι λειτουργεί και τι όχι
• Μάθετε από κάθε πείραμα και ξεκινήστε από την αρχή
• Προσδιορισμός των υποθέσεων που πρέπει να επικυρωθούν
• Αξιολογήστε αν θα συνεχίσετε ή θα αλλάξετε στρατηγική: PIVOT

 

4/5 - (6 votes)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *