Lean Manufacturing. Ο ρόλος του lean (2023)

Lean Manufacturing. Ο ρόλος του lean

Lean τι είναι ;

Προτού ξεκινήσουμε να μιλάμε για το lean manufacturing είναι σημαντικό να αναλύσουμε αρχικά την έννοια του lean.

Το Lean είναι ένα πρόγραμμα οργανωτικής βελτίωσης, το οποίο δίνει την δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο μιας επιχείρησης, μέσω της βελτίωσης της εργασίας του, να αυξήσει την προσωπική του ικανοποίηση και απόδοση.

Είναι οι τρόποι, τα μέσα παραγωγής σε μία βιομηχανία που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, τους μικρούς χρόνους παράδοσης και διεκπεραίωσης και θα αυξήσουν τη παραγωγικότητα όλων των συντελεστών παραγωγής.

Θα το βρούμε ενσωματωμένο σαν έννοια σε μια σειρά μεθοδολογιών όπως το lean six sigma,  το design thinking και το design sprint αλλά και το agile scrum.

Lean Thinking

 

Το Lean Thinking, έχει σαν στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης αξίας για τον πελάτη με το ελάχιστο κόστος.
Είναι μία διαδικασία που βασίζεται στα εξής ερωτήματα:

  • Τι μπορεί να παραληφθεί στην διαδικασία παραγωγής ή εξυπηρέτησης χωρίς να μειωθεί η αξία που παίρνει ο πελάτης;
  • Υπάρχει καλύτερος τρόπος να διεκπεραιωθεί ή τρόπος για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα;

Αυτό το πετυχαίνει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός όταν γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται και θέλει ο πελάτης και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τους πόρους, την ενέργεια χρόνου και την προσπάθεια.

Τι σημαίνει λοιπόν μια λιτή/lean προσέγγιση στην εργασία;

1) Κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει στον χώρο που διεκπεραιώνονται οι εργασίες.
2) Βελτίωση των διαδικασιών με τις οποίες δημιουργούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες.
3) Αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους, καθοδηγώντας τους και διδάσκοντας τους την επίλυση προβλημάτων.
4) Ανάπτυξη ηγέτη και δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης

Δηλαδή, είναι οι διορθωτικές κινήσεις που θα μειώσουν τον χρόνο παραγωγής των προϊόντων, προσθέτοντας όμως και αξία σε αυτό που θα πάρει ο πελάτης.

Είναι τα σημεία εκείνα, τα οποία ο πελάτης δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει ή να αγοράσει.

Βοηθά τους οργανισμούς να καινοτομούν και να δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο με την σειρά του τους καθιστά βιώσιμους.

Το lean και οι αρχές του, έχουν τις ρίζες τους στα εργοστάσια αυτοκινήτων της Toyota στην Ιαπωνία. Ωστόσο σήμερα, εφαρμόζονται σε κάθε είδους ανθρώπινη προσπάθεια, από νοσοκομεία μέχρι αρτοποιεία, φάρμες, εταιρείες λογισμικού, σχολεία έως αεροπορικές εταιρείες.

Η ισχυρή ηγεσία είναι μία βασική προϋπόθεση για να είναι το lean βιώσιμο και αποτελεσματικό. Ο ηγέτης είναι αυτός που θα εμπνεύσει και θα μεταδώσει το μελλοντικό όραμα της επιχείρησης, έχοντας καθορισμένους και σαφής στόχους για να πραγματοποιηθεί αυτό. Να εμπνέει τους εργαζόμενους να αγκαλιάζουν το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης, όπως και την κουλτούρα της.

Ο Dr. Kaoru Ishikawa υποστηρίζει ότι για να εφαρμοστεί ο ποιοτικός έλεγχος από τους εργαζόμενους είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν πρώτα οι άμεσοι προϊστάμενοι και οι εργοδότες και αυτοί κατόπιν να το μεταφέρουν στο υπόλοιπο προσωπικό (Τσιότρας Δ. Γεώργιος, 2016).

Το Lean είναι ένα πρόγραμμα που σέβεται την γνώμη και την συμβολή του κάθε ατόμου. Σεβασμός προς τον άνθρωπό είναι η φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται. Είναι μία μεθοδολογία που στηρίζεται στην συνεργασία της ομάδας, με στόχο να βελτιωθούν οι επιδόσεις με την συστηματική μείωση σπατάλης κόστους και χρόνου, όπως και την μείωση της διακύμανσης.

Λειτουργούν όλοι ομαδικά έτσι ώστε να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τα βήματα των διαδικασιών που είναι άχρηστα, περιττά ή να γίνονται εμπόδιο στο να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Τους δεσμεύει όλους να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες εργασίας τους. Αναγνωρίζει την σημαντικότητα, της κάθε διαδικασίας και του κάθε προσώπου για να επιτευχθεί η συνολική επιτυχία της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Επίκεντρο κάθε διαδικασίας στο Lean, είναι η προσθήκη αξίας.

Ο  Dr. Feigenbaum είχε τονίσει πως είναι απαραίτητο να γίνουν προσπάθειές να προληφθεί η κακή ποιότητα παρά να γίνουν κατόπιν, διορθωτικές κινήσεις. Θεωρούσε ότι υπάρχουν δύο παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος:

• Ο τεχνολογικός που αφορά τις διαδικασίες, τις πρώτες ύλες και τα μηχανήματα και
• Ο ανθρώπινος (όλο το προσωπικό της επιχείρησης, χειριστές, επιστάτες κ.α.)

Και από αυτούς τους δύο παράγοντες την μεγαλύτερη βαρύτητα την έχει ο ανθρώπινος και για τον λόγο αυτό χρειάζεται η διοίκηση να ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία των εργαζόμενων, να χρησιμοποιήσει πληροφοριακά συστήματα, εργαλεία αξιολόγησης, να διαχειριστεί τους προμηθευτές της σε σχέση με την ποιότητα των α’ υλών και να επενδύει στην βελτίωση της ποιότητας.

Σημαντικό επίσης θεωρούσε την κατάρτιση των εργαζόμενων, την καλλιέργεια και την ανάδειξη των ικανοτήτων τους σε σχέση με την ποιότητα και την καλλιέργεια της συμπεριφοράς τους, με προσανατολισμό προς την ποιότητα (Τσιότρας Δ. Γεώργιος, 2016).

Η Λιτή Παραγωγή (Lean Manufacturing), έχει πλέον αναγνωριστεί και εγκαθιδρυθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ένα σύνολο εργαλείων και μεθοδολογιών που μπορεί να συμβάλει στην ικανότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, τους μικρούς χρόνους διεκπεραίωσης και παράδοσης των προϊόντων, στο χαμηλό κόστος και την αύξηση της παραγωγικότητας όλων των συντελεστών.

Η λιτή παραγωγή είναι μια παραγωγική διαδικασία που χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους και αποσκοπεί στη συνεχή εξάλειψη απωλειών που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία παραγωγής.

Χρησιμοποιείται συχνά στην κατασκευή προϊόντων που χρησιμοποιούνται επανειλημμένα, όπως τα αυτοκίνητα και τα ηλεκτρονικά είδη.

Αυτό μπορεί να γίνει με τον επανασχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, την εξάλειψη των βημάτων που δεν προσθέτουν αξία και τη μείωση της σπατάλης στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Με την εφαρμογή αυτών των αρχών, οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους και να αυξήσουν την αποδοτικότητα.

Η λιτή παραγωγή έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή ενός προϊόντος. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε μείωση του κύκλου εργασιών των εργαζομένων και σε αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Εάν λοιπόν αναζητάτε έναν τρόπο να βελτιώσετε την αποδοτικότητα της εταιρείας σας και να μειώσετε το κόστος, η λιτή παραγωγή μπορεί να είναι η απάντηση.

Ο Dr. Genighi Taguchi θεωρεί την ποιότητα ενός προϊόντος ως «την πρόκληση ελαχίστων απωλειών στο κοινωνικό σύνολο από την στιγμή που το προϊόν διατίθεται στην κατανάλωση» Τσιότρας Δ. Γεώργιος, 2016).

Πλεονεκτήματα του lean manufacturing – ( λιτή παραγωγή )

 

Η λιτή παραγωγή είναι ένα σύνολο αρχών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται από εταιρείες για τη μείωση της σπατάλης και τον εξορθολογισμό των λειτουργιών.

Η λιτή παραγωγή προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ικανοποίησης των πελατών, της αυξημένης αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης κόστους. Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η λιτή παραγωγή καθίσταται όλο και περισσότερο απαραίτητη για τις εταιρείες προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Η λιτή παραγωγή επικεντρώνεται στην εξάλειψη της σπατάλης και στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Μειώνοντας ή εξαλείφοντας τις σπάταλες δραστηριότητες, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος και να γίνουν πιο αποδοτικές.

Για παράδειγμα, με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την εξάλειψη των περιττών βημάτων, οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την απόδοση, να μειώσουν τους χρόνους παράδοσης και να βελτιώσουν την ποιότητα.

Με τη μείωση των επιπέδων αποθεμάτων και τη βελτίωση του κύκλου εργασιών των αποθεμάτων, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κεφάλαιο που δεσμεύεται στα αποθέματα και να αυξήσουν τις ταμειακές ροές.

Επιπλέον, οι βελτιωμένες διαδικασίες μπορούν να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών. Εκτός από την αύξηση της αποδοτικότητας, η λιτή παραγωγή μπορεί επίσης να βοηθήσει τις εταιρείες να βελτιώσουν το τελικό τους αποτέλεσμα.

Με τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή, οι εταιρείες μπορούν να γίνουν πιο κερδοφόρες. Επιπλέον, εξαλείφοντας τα απόβλητα, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Η λιτή παραγωγή βοηθά επίσης τις εταιρείες να αυξήσουν τη χωρητικότητα και να μειώσουν τους χρόνους παράδοσης, επιτρέποντάς τους να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών.

Η λιτή παραγωγή μπορεί επίσης να βοηθήσει τις εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη σημερινή αγορά.

Με τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας, οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους.

Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την λιτή παραγωγή για να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, επιτρέποντάς τους να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να παραμείνουν μπροστά από τις εξελίξεις.

Συνοψίζοντας, η λιτή παραγωγή προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ικανοποίησης των πελατών, της αυξημένης αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης κόστους.

Με την εφαρμογή των αρχών και τεχνικών της λιτής παραγωγής, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τη σπατάλη, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά.

Η λιτή παραγωγή γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία για τις εταιρείες προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους.

Ας κλείσουμε όμως το ‘άρθρο μας  με μια αναφορά στα lean services

Lean Services

 

Στις υπηρεσίες σαν λιτές, δηλαδή Lean Services έχουμε, τα προ τυποποιημένα συστήματα λειτουργιών, που εξαλείφουν όλες τις μορφές σπατάλης και απαρτίζονται μόνο από δραστηριότητες που δημιουργούν αξία στους πελάτες, και έχουν σαν στόχο να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πελατών ως προς την τιμή και την ποιότητα.

Η Λιτή παραγωγή είναι προάγγελος της μεθοδολογίας ενώ αντίθετα οι Λιτές Υπηρεσίες ( Lean Services ) , στηρίζονται αποκλειστικά στο ανθρώπινο δυναμικό και στις διαδικασίες και δεν έχουν την προστιθέμενη αξία η οποία προέρχεται από τις πρώτες ύλες και τα μηχανήματα.

Ακόμα παρέχονται σύμφωνα με την φύση της κάθε υπηρεσίας και δεν έχουν ένα ενιαίο μοντέλο εφαρμογής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , Τσιότρας Δ. Γεώργιος, 2016).

Πηγές:
https://opexcellence.gr/lean-manufacturing/
https://www.nestor.com.gr/blog/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/lean-management/

 

5/5 - (13 votes)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *