Πιστοποίηση DPO

Σεμινάριο GDPR

πιστοποίηση dpo

Πιστοποίηση DPO

Πιστοποίηση DPO

Βεβαίωση παρακολούθησης θα λάβετε από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν και πιστοποίηση ιδιωτικού σχήματος από την Data Protection Officers Academy (London ,UK) η οποία ειδικεύεται στην πιστοποίηση διαδικτυακών και φυσικών οντοτήτων. Ακολούθως αν το επιθυμείτε μπορείτε να λάβετε ΚΑΙ το πιστοποιητικό παρακολούθησης Certified DPO από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε πρόγραμμα που συνδιοργανώνουμε μαζί τους.

Πιστοποίηση DPO κόστος | Πιστοποίηση dpo εξετάσεις

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα σπουδών μας και να λάβετε βεβαίωση σπουδών καθώς και πιστοποίηση ιδιωτικού σχήματος από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και την Data Protection Officers Academy που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Λονδίνο. Το κόστος στην περίπτωση αυτή ανέρχεται στα 230 ευρώ. 

Με το πρόγραμμα μας όμως αυτό αποκτάτε και την επάρκεια για να δώσετε εξετάσεις πιστοποίησης dpo τόσο μέσω της ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) ,της οποίας είμαστε και επίσημο εξεταστικό κέντρο,  όσο και λίαν συντόμως από το πρόγραμμα Certified DPO του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο συνδιοργανώνουμε βάσει μνημόνιου συνεργασίας που έχουμε με το Aegean Digital

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού είναι να στηρίξει τα άτομα αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ελέγχου / επίβλεψης / επιτήρησης των μέτρων που καθορίστηκαν και να τους δώσει τις γνώσεις και τα εφόδια να το υλοποιήσουν επιτυχημένα, ώστε να μην βρεθεί η επιχείρηση / οργανισμός, τον οποίο εκπροσωπούν, εκτεθειμένος σε κάποιο περιστατικό ασφάλειας ή μη ορθής χρήσης των προσωπικών δεδομένων, που αυτός διαχειρίζεται ή ακόμα και αν βρεθεί, να ξέρουν πως να το διαχειριστούν μέσω της σωστής δήλωσης και αντιμετώπισης του περιστατικού.
Το σεμινάριο gdpr όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων είναι ένα σεμινάριο εξ αποστάσεως που δεν απαιτεί την φυσική σας παρουσία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες και εργαζόμενους, κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικά) στους ακόλουθους:

  • Στελέχη οργανισμών που ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων, στα Στελέχη της Διοίκησης, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.
  • Συμβούλους επιχειρήσεων.
  • Εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που φιλοδοξούν να αναλάβουν χρέη data protection officer – υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού GDPR.
  • Σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν την ιστοσελίδα , το eshop τους ή την επιχείρηση τους στο σύνολο της.

Σεμινάριο GDPR

Ύλη σεμιναρίου DPO

Η συμμόρφωση με το GDPR δεν είναι απλώς θέμα σχεδιασμού πεδίων σε φόρμες εγγραφής. Ο κανονισμός απαιτεί να αποδείξετε την τήρηση των αρχών προστασίας δεδομένων. Αυτό προϋποθέτει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στην προστασία των δεδομένων, διασφαλίζοντας την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την αντιμετώπιση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων και της δημιουργίας μιας κουλτούρας στον χώρο εργασίας του ιδιωτικού απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων.

Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τι είδους δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από μια εταιρεία ή οργανισμό. Ποιο το χρονικό δικαίωμα για το οποίο δικαιούται να φυλάσσει τα δεδομένα και ποια υποχρέωση έχει σχετικά με την ενημέρωση αυτών. Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται κατά τη συλλογή των δεδομένων. Προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση. Απόσυρση συγκατάθεσης. Πώς ορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Προϋποθέσεις Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα- κτήρα. Πώς ορίζονται τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν όσον αφορά τα δεδομένα παιδιών. Χρήση δεδομένων που έχουν παρασχεθεί από τρίτο για εμπορική προώθηση. Τι είναι η παραβίαση δεδομένων και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε κάποια τεστ αυτοαξιολόγησης ως προς τη συμμόρφωση με το Γ.Κ.Π.Δ. Δίνουμε αρκετές ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε στον εαυτό σας, ώστε να κάνετε μια γρήγορη εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσο η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με το Γ.Κ.Π.Δ.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες, με βήματα τα οποία μπορείτε να ακολουθήσετε έτσι ώστε ο ιστότοπός σας να συμμορφωθεί πλήρως με αυτόν τον καινούριο κανονισμό.

Σεμινάριο GDPR

Σεμινάριο GDPR

Data Protection Officer

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις αρμοδιότητες του Data Protection Officer.

Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να διαθέτει Data Protection Officer. Προϋποθέσεις διορισμού νέου Data Protection Officer. Προσόντα διορισμού του Data Protection Officer. Δημοσιοποίηση και ανακοίνωση των στοιχείων του Data Protection Officer.

Σημαντικά Έγγραφα για να αποδείξετε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας. Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται κάποια από τα έγγραφα που έχει υποχρέωση να συμπληρώνει ο Data Protection Officer ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας για να συμβάλλει στη συμμόρφωση της επιχείρησης. Δεν περιλαμβάνεται η Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (DPIA) και η Ανάλυση Ελλείψεων (GAP Analysis), στα οποία είναι αφιερωμένα τα επόμενα κεφάλαια.

Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (DPIA). Η Εκτίμηση Αντίκτυπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ) επιβάλλεται από το ΓΚΠΔ να πραγματοποιείται στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει πιθανότητα να τεθούν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των πολιτών εξαιτίας της επεξεργασίας των δεδομένων. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν: Συστηματική και εκτενή εκτίμηση των προσωπικών πτυχών φυσικού προσώπου, Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, Παρακολούθηση δημόσιου χώρου.

Μια μελέτη ανάλυσης ελλείψεων (GDPR GAP Analysis) στο πλαίσιο του GDPR είναι μια τεχνική και αιτιολογημένη αναλυτική έκθεση ελλείψεων, ορθών πρακτικών και προτάσεων βελτίωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πιστοποίηση DPO

Data Protection Officer

Η εργαλειοθήκη του DPO

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε 8 διδακτικές ενότητες διάρκειας 5 ημερών έκαστη.
To πρόγραμμα υποστηρίζεται με προαιρετικές δίωρες επεξηγηματικές διδασκαλίες μέσω της πλατφόρμας Zoom κατόπιν συνεννοήσεως με τον σπουδαστή.
Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες (GDPR: Εξεταστέα ύλη για Data Protection Officer)   και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό (pdf, doc, power point, video) και αναλυτικές σημειώσεις καθώς και πρότυπα – υποδείγματα εγγραφών για την συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και την εργαλειοθήκη ενός Data Protection Officer.

Αξιολόγηση - Προαπαιτούμενα

Για την βεβαίωση σπουδών και την πιστοποίηση μέσω Data Protection Officers (London,UK) απαιτείται μόνο η συγγραφή εργασίας 2.000+ λέξεων σε θέματα που θα επιλέξουν από κοινού καθηγητής και σπουδαστής και η θετική της αξιολόγηση με βαθμό 7/10 + <br>

Μόνες προυποθέσεις είναι

  •  Ο εκπαιδευόμενος να έχει συμπληρώσει το εικοστό 20ο έτος της ηλικίας του.
  •  Να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να διαθέτει τουλάχιστον διετή συναφή επαγγελματική εμπειρία.
4.9/5 - (82 votes)