ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DPO

Πιστοποιηση DPO

O Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/05/2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

gdpr, privacy, europe-3518254.jpg

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες και εργαζόμενους , κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικά) στους ακόλουθους:
1) Στελέχη οργανισμών που ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων, στα Στελέχη της Διοίκησης, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.
2) Συμβούλους επιχειρήσεων.
3) Εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που φιλοδοξούν να αναλάβουν χρέη data protection officer – υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων
4) Σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού GDPR.

Τι αφορά το σεμινάριο dpo και η πιστοποίηση dpo

O Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/05/2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ για το τι είναι το gdpr

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες, που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις κάθε φορέα (ειδικά του δημοσίου), που έρχεται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αλλάζουν ριζικά το τοπίο στον τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στον Υπ. Επεξεργασίας και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO), συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού διορισμού του σε φορείς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις με συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων ή/και επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού είναι να στηρίξει τα άτομα αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ελέγχου / επίβλεψης / επιτήρησης των μέτρων που καθορίστηκαν και να τους δώσει τις γνώσεις και τα εφόδια να το υλοποιήσουν επιτυχημένα, ώστε να μην βρεθεί η επιχείρηση / οργανισμός, τον οποίο εκπροσωπούν, εκτεθειμένος σε κάποιο περιστατικό ασφάλειας ή μη ορθής χρήσης των προσωπικών δεδομένων, που αυτός διαχειρίζεται ή ακόμα και αν βρεθεί, να ξέρουν πως να το διαχειριστούν μέσω της σωστής δήλωσης και αντιμετώπισης του περιστατικού.

Το πρόγραμμα gdpr όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων είναι ένα σεμινάριο εξ αποστάσεως που δεν απαιτεί την φυσική σας παρουσία.

Πιστοποίηση dpo εξετάσεις

Βεβαίωση σπουδών από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων θα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες όπως και πιστοποίηση ιδιωτικού σχήματος. Υπάρχει όμως και δεύτερη πιστοποίηση που γίνεται κατόπιν εξετάσεων από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες τις οποίες υπερκαλύπτει το πρόγραμμα σπουδών μας: Εθνικό & Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για το GDPR Ασφάλεια Πληροφοριών / Διεθνή Πρότυπα

Πιστοποιηση dpo κόστος

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα σπουδών μας και να λάβετε βεβαίωση σπουδών καθώς και πιστοποίηση ιδιωτικού σχήματος από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων. Το κόστος στην περίπτωση αυτή ανέρχεται στα 230 ευρώ. Σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε και δεύτερη πιστοποίηση dpo κατόπιν εξετάσεων από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το κόστος ανέρχεται στα 250 ευρώ και εξετάσεις θα δώσετε σε εμάς ως επίσημο εξεταστικό κέντρο της προαναφερόμενης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DPO

Ύλη προγράμματος

Σεμινάρια εξ αποστασεωσ

Η συμμόρφωση με το GDPR δεν είναι απλώς θέμα σχεδιασμού πεδίων σε φόρμες εγγραφής. Ο κανονισμός απαιτεί να αποδείξετε την τήρηση των αρχών προστασίας δεδομένων. Αυτό προϋποθέτει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στην προστασία των δεδομένων, διασφαλίζοντας την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την αντιμετώπιση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων και της δημιουργίας μιας κουλτούρας στον χώρο εργασίας του ιδιωτικού απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων.

 Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τι είδους δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από μια εταιρεία ή οργανισμό. Ποιο το χρονικό δικαίωμα για το οποίο δικαιούται να φυλάσσει τα δεδομένα και ποια υποχρέωση έχει σχετικά με την ενημέρωση αυτών. Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται κατά τη συλλογή των δεδομένων. Προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση. Απόσυρση συγκατάθεσης. Πώς ορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Προϋποθέσεις Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα- κτήρα. Πώς ορίζονται τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν όσον αφορά τα δεδομένα παιδιών. Χρήση δεδομένων που έχουν παρασχεθεί από τρίτο για εμπορική προώθηση. Τι είναι η παραβίαση δεδομένων και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε κάποια τεστ αυτοαξιολόγησης ως προς τη συμμόρφωση με το Γ.Κ.Π.Δ. Δίνουμε αρκετές ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε στον εαυτό σας, ώστε να κάνετε μια γρήγορη εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσο η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με το Γ.Κ.Π.Δ.

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες, με βήματα τα οποία μπορείτε να ακολουθήσετε έτσι ώστε ο ιστότοπός σας να συμμορφωθεί πλήρως με αυτόν τον καινούριο κανονισμό.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις αρμοδιότητες του Υ.Π.Δ. Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να διαθέτει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Προϋποθέσεις διορισμού νέου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Προσόντα διορισμού του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Δημοσιοποίηση και ανακοίνωση των στοιχείων του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

Σημαντικά Έγγραφα για να αποδείξετε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας. Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται κάποια από τα έγγραφα που έχει υποχρέωση να συμπληρώνει ο Υ.Π.Δ. ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας για να συμβάλλει στη συμμόρφωση της επιχείρησης. Δεν περιλαμβάνεται η Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (DPIA) και η Ανάλυση Ελλείψεων (GAP Analysis), στα οποία είναι αφιερωμένα τα επόμενα κεφάλαια.

Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (DPIA). Η Εκτίμηση Αντίκτυπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ) επιβάλλεται από το ΓΚΠΔ να πραγματοποιείται στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει πιθανότητα να τεθούν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των πολιτών εξαιτίας της επεξεργασίας των δεδομένων. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν: Συστηματική και εκτενή εκτίμηση των προσωπικών πτυχών φυσικού προσώπου, Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, Παρακολούθηση δημόσιου χώρου.

 Μια μελέτη ανάλυσης ελλείψεων (GDPR GAP Analysis) στο πλαίσιο του GDPR είναι μια τεχνική και αιτιολογημένη αναλυτική έκθεση ελλείψεων, ορθών πρακτικών και προτάσεων βελτίωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζουν τους κινδύνους που αφορούν την φυσική έδρα, την ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας επιχείρησης σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR.
2. Επιλέγουν τα μέτρα προστασίας της φυσικής έδρας, ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR.
3. Εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας της φυσικής έδρας, ιστοσελίδας κατασκευασμένης με το wordpress και την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου OpenCart σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR.
4. Να αναλάβουν τον ρόλο του Data Protection Officer (DPO).
5. Αποδεικνύουν ότι η εταιρεία του έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDPR.
6. Επιλέγουν κατάλληλους υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες για τις θέσεις που αφορούν τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας του σύμφωνα με το GDPR.
7. Επιλέγουν τις μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR και όλων των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων στην επιχείρηση/οργανισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.
8. Υποκινήσουν την παρακολούθηση & στην τήρηση των απαιτήσεων του GDPR στην εταιρεία/ οργανισμό.
9. Επεξηγούν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν από την εκπαίδευση που θα λάβουν, τόσο στη Διεύθυνση του φορέα τους, όσο και στους συναδέλφους τους.
10. Αναπτύσσουν απαντήσεις αναφορικά με νομικά και τεχνικά ερωτήματα που τυχόν να προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε επτά διδακτικές ενότητες διάρκειας 30 ημερών έκαστη. Κάθε ενότητα θα υποστηριχθεί με μία προαιρετική δίωρη επεξηγηματική διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας Zoom για κάθε ενότητα.

Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό (pdf, doc, power point, video ) και αναλυτικές σημειώσεις καθώς και πρότυπα – υποδείγματα εγγραφών για την συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Για την επιτυχή πιστοποίηση dpo πραγματοποιούνται εξετάσεις με σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – multiple choice στις οποίες πρέπει να απαντήσετε με επιτυχία σε ποσοστό άνω του 70%.

–  Ο εκπαιδευόμενος να έχει συμπληρώσει το εικοστό 20ο έτος της ηλικίας του.
–  Να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να διαθέτει τουλάχιστον διετή συναφή επαγγελματική εμπειρία όπως στον έλεγχο & ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

Όπως προαναφέραμε λαμβάνεται ,ανεξαρτήτως των εξετάσεων πιστοποίησης, βεβαίωση σπουδών και πιστοποίηση ιδιωτικού σχήματος από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις προκειμένου να εργαστείτε σαν DPO δεν απαιτείται κάτι περισσότερο.

Με τις σπουδές μας που είναι στοχοπροσηλωμένες για να αναλάβετε τον ρόλο του DPO λαμβάνετε όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την εργαλειοθήκη που χρειάζεται ένας DPO για να επιτελέσει τον ρόλο του που είναι η συμμόρφωση του οργανισμού και της επιχείρησης με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων – GDPR.

Στο ίδιο κόστος όμως μπορείτε να πάρετε και δεύτερη πιστοποίηση από την την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την εξέταση να γίνεται σε δικό μας εξεταστικό κέντρο.

Το πιστοποιητικό που χορηγεί η ACTA είναι διαπιστευμένo πιστοποιητικό από τον Ε.ΣΥ.Δ  ( Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης )  είναι ο φορέας που έχει οριστεί από την Ελληνική Κυβέρνηση ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της χώρας μας

Το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης DPO είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 που ορίζει ο  Ε.ΣΥ. Δ. Αυτό προσδίδει δυο διακριτά χαρακτηριστικά στην συγκεκριμένη πιστοποίηση dpo

  1. H διαδικασία πιστοποίησης  dpo διεξάγεται τόσο με αμεροληψία όσο και με τεκμηριωμένη επάρκεια
  2. Το πιστοποιητικό dpo που λαμβάνεται είναι  αναγνωρισμένο και ως εκ τούτου αποδεκτό  ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών/ μελών της European cooperation for Accreditation.
4.9/5 - (43 votes)

Δηλώστε συμμετοχή