Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός

 

Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

 

Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε κάθε τομέα της επιχείρησης, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της. Απαιτεί από τους οργανισμούς να κάνουν θεμελιώδεις αλλαγές στους τρόπους λειτουργίας τους και στους τρόπους με τους οποίους παρέχουν οφέλη και εμπειρίες στους πελάτες τους. Για αυτό αποτελεί μία πολιτιστική αλλαγή, όσο και τεχνολογική.
Είναι η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία.

Οι τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στο να βελτιωθούν οι διαδικασίες παραγωγής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και στην μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων.

Ορισμένες από τις τεχνολογίες που επηρεάζουν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες, το υπολογιστικό νέφος, το διαδίκτυο των πραγμάτων και  η τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαδικτύου γίνεται σήμερα με ακόμα ταχύτατους ρυθμούς.

Η κρίση του Covid-19 έφερε ακόμα πιο ραγδαίες εξελίξεις σε αυτό τον τομέα. Για την διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι ψηφιακές τεχνολογίες, με ποικιλόμορφους τρόπους σε όλους τους πιο πάνω τομείς που αναφέραμε.

Η ανάγκη να γίνει διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, έγινε πιο επιτακτική από ποτέ, έτσι ώστε να τις βοηθήσει να επιβιώσουν, να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα και στον ανταγωνισμό. Εμφανίστηκαν ψηφιακές καινοτομίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Σε κάποιους κλάδους δημιουργήθηκαν ψηφιακές ανατροπές (digital disruptions) πολύ σημαντικές. (‘Όπως στην εκπαίδευση, στο λιανεμπόριο, στην εστίαση κ.α.). Δημιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις που προσφέρουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα ή οικονομικότερες και απλούστερες αυτών, που ήδη υπήρχαν.

Αυτό το γεγονός, επηρεάζει τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στον κάθε κλάδο. Η ψηφιακή τεχνολογία, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό παράγοντα διαφοροποίησης, σχετικά με την επιτυχή μετάβαση, μετά την πανδημία, σε μία βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.

Προσδίδει νέα επιχειρηματική αξία, με τον κατάλληλο συνδυασμό, στις επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν και αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation, digitalization) δηλαδή την χρήση, των ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε προσπάθειας μετατροπής και ένα βασικό συστατικό μιας συνολικής στρατηγικής επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Ο συνδυασμός των σωστών τεχνολογιών με τους ανθρώπους, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες είναι αυτό που δίνει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς την δυνατότητα να προσαρμόζονται γρήγορα σε κρίσεις ή και ευκαιρίες. Να ικανοποιούν νέες και εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, καθώς και να προωθούν την μελλοντική καινοτομία και ανάπτυξη συχνά με απροσδόκητους τρόπους.

Τα οφέλη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ; Όπως προ είπαμε ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενσωματώνει σε μία σύγχρονη επιχείρηση κάθε επίπεδο και λειτουργία. Οι έξυπνες τεχνολογίες, δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς τα βασικά εργαλεία για να ευδοκιμήσουν και να επιβιώσουν.Μερικές από τις αλλαγές αυτών των μετατροπών είναι:

 • Βοηθάει στην προώθηση της καινοτομίας του επιχειρηματικού μοντέλου
  Οι επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν αξία στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών, χρειάζεται να ΄έχουν αυξανόμενη εστίαση στην καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου.Έτσι οι εταιρείες, είναι απαραίτητο για να αλλάξουν τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα και τις εμπειρίες των πελατών τους, χρειάζεται να έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να αναλύουν τα μεγάλα δεδομένα (big data) σε πραγματικό χρόνο και να αναπτύσσουν αυτοματοποιημένες και έξυπνες διαδικασίες για την διαχείριση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, μοντέλο υπηρεσιών και πληρωμών.
 • Βελτιώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.
  Από τα δεδομένα, τα ημερολόγια μηχανών και τις αναφορές απόδοσης που μεταδίδουν συνεχώς οι συσκευές δικτύου ΙοΤ και οι μηχανές αναζήτησης και μέσω των εφαρμογών analytics, μπορούν να γίνουν προβλέψεις και να παρέχονται πληροφορίες για πιο παραγωγικές και αποδοτικές ροές εργασίας.
 • Παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την λήψη αποφάσεων.
  Με προηγμένα analytics και ένα σύστημα ERP οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν τα δεδομένα που χρειάζονται σε πραγματικό χρόνο και να πάρουν τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες σε κάθε χρονική στιγμή.
 • Υποστηρίζει την ευκινησία και την προσαρμοστικότητα σε κρίσεις.
  (π.χ. η πανδημία του Covid-19)
 • Βελτιώνει το customer experiences.
  Η εξατομίκευση, τα παραμετροποιημένα προγράμματα υπηρεσιών, η πολυκαναλική πρόσβαση και η πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου, βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στο να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους, να τους διατηρήσουν και να τους αυξήσουν.
 • Υποστηρίζει μια ισχυρή και ανταγωνιστική στρατηγική εταιρικής ανάπτυξης.
  Οι επιχειρήσεις όταν ψηφιοποιούν τις δραστηριότητες τους και βελτιστοποιούν τις υπηρεσίες τους με τις συνδεδεμένες τεχνολογίες, είναι σε θέση να βρουν νέους τρόπους σύνδεσης και συνεργασίας και εξορθολογισμού των μελλοντικών στρατηγικών επιχειρηματικής ανάπτυξης όπως :
 • • Προσέλκυση νέων πιθανών πελατών και διατήρηση των ήδη υπαρχόντων
  • Ενίσχυση των διαύλων εσόδων και βελτίωση της κερδοφορίας
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Στα πιο πάνω πλεονεκτήματα ο κοινός παρονομαστής είναι η μείωση του χρόνου και η απλοποίηση κάθε διαδικασίας που συμμετέχει στο επιχειρησιακό κομμάτι που μετασχηματίζεται.

Σαν μειονέκτημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η μείωση του Ανθρώπινου Δυναμικού λόγω της βελτιστοποίησης διαδικασιών και υπηρεσιών.Αυτό όμως είναι αμφιλεγόμενο, καθώς δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά προκύπτει ουσιαστικά από την εφαρμογή της τεχνολογίας.

Θα μπορούσε η μείωση του προσωπικού να αντισταθμιστεί, ίσως, από την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων τεχνικά πλέον καταρτισμένων υπαλλήλων π.χ. στα τμήματα μηχανογράφησης (ΙΤ) της επιχείρησης ή από την ενδεχόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και ιδέες.

Άλλο παράπλευρο μειονέκτημα είναι ότι όπου υπάρχει πολύ τεχνολογία εξαπλώνεται και η ψηφιακή απάτη. Νέες τεχνικές εξαπάτησης εμφανίζονται και όσο πιο μεγάλη εξάπλωση γνωρίζει η ψηφιακή υλοποίηση, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και ο κίνδυνος εξαπάτησης και εσωτερικά στην επιχείρηση/Τράπεζα και στους πελάτες της οπότε ο ρόλος του cyber security (κυβερνοασφάλεια) γίνεται ολοένα και σημαντικότερος.

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση ενός κακού σχεδιασμού μίας ψηφιακής διαδικασίας, μπορεί να επιφέρει αργοπορίες και πρόσθετο κόστος στην επιχείρηση. Δηλαδή, να αφαιρέσει τα πλεονεκτήματα, τα οποία σε σωστές συνθήκες υλοποίησης αποκτάει αυτός που τον εφαρμόζει, αναγκάζοντάς την να μπει σε διαδικασία αναθεώρησης του σχεδιασμού της (Μυλωνάκης Ιωάννης, 2019).

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην παροχή αξίας στους πελάτες τους.

Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που απαιτεί συνεχή αξιολόγηση, προσαρμογή και καινοτομία. Είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές στον σημερινό ψηφιακό κόσμο.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν αναλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η δυνατότητα απομάκρυνσης από τα παραδοσιακά συστήματα και διαδικασίες.

Πολλοί οργανισμοί έχουν περάσει χρόνια αναπτύσσοντας και βασιζόμενοι σε παλαιά συστήματα που είναι αργά, αναποτελεσματικά και δαπανηρά στη συντήρησή τους.

Αυτό καθιστά δύσκολη την απομάκρυνση από αυτά τα ξεπερασμένα συστήματα και την υιοθέτηση πιο σύγχρονων και αποδοτικών τεχνολογιών.

Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί δεν διαθέτουν τις δεξιότητες και τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος.

Μια άλλη πρόκληση που συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η ικανότητα να συμβαδίζει με τον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών. Η τεχνολογία μεταβάλλεται ταχύτατα και οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες τεχνολογίες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Αυτό απαιτεί ισχυρή εστίαση στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις.

Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να εξετάζουν τον αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στα υφιστάμενα συστήματα και τις διαδικασίες τους, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι οργανισμοί πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για να επιτρέψουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη του κατάλληλου υλικού, λογισμικού και δικτύων, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών.

Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό τους είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στα νέα συστήματα και τις διαδικασίες, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τέλος, οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να μετρήσουν την επιτυχία των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων μετρήσεων για την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπισμό των τομέων που χρήζουν βελτίωσης.

Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών τους, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες.

 

Ψηφιακός μετασχηματισμός | Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός; Συμπέρασμα

 

Συνολικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί σημαντικούς πόρους και τεχνογνωσία. Οι οργανισμοί πρέπει να έχουν επίγνωση των διαφόρων προκλήσεων που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως η ανάγκη απομάκρυνσης από τα παραδοσιακά συστήματα και διαδικασίες, ο ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών, η ανάγκη για κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες και η ανάγκη μέτρησης και αξιολόγησης της επιτυχίας των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για να παραμείνουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και οι οργανισμοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Πηγές:
1) https://www.sap.com/greece/insights/what-is-digital-transformation.html

2) https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20210414STO02010/psifiakos-metaschimatismos-simasia-ofeli-kai-politiki-tis-ee

 

5/5 - (2 votes)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *